CẬP NHẬT VĂN BẢN MỚI NHẤT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Ngày đăng: 06-06-2022 | ISO Solutions

An toàn, Vệ sinh lao động là một vấn đề rất được chú ý hiện nay, bởi sự quan trọng và tính cấp thiết của nó. Kể từ khi Luật An toàn, Vệ sinh lao động ra đời năm 2015, rất nhiều văn bản hướng dẫn đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với thực tế. Nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện theo dõi làm cơ sở thực hiện đúng quy định, ISO Solutions xin gửi đến Quý khách hàng Tập hợp các văn bản cập nhật mới nhất có liên quan đến công tác An toàn, Vệ sinh lao động.

I. Luật, Nghị định

1. Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 (Hiệu lực từ 01/7/2016)

2. Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007 (Hiệu lực từ 01/7/2008)

3. Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 (Hiệu lực từ 01/01/2021)

4. Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 hướng dẫn một số điều Luật An toàn, vệ sinh lao động

5. Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

6. Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

7. Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

8. Nghị định 143/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

9. Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

10. Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

11. Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

12. Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động đi làm việc nước ngoài

II. Thông tư

1. Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

2.  Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

3. Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 quy định nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

4. Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 quy định chi tiết về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

5. Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

6. Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

7. Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

8. Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

9. Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020 hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

10. Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2021 quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH

11. Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

12. Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng

13. Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 hướng dẫn chi tiết nội dung, chương trình và tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động, việc miễn giảm các nội dung huấn luyện đã học đối với chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động, hướng dẫn cách tính tần suất tai nạn lao động

14. Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

15. Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động

III. Thông tư (ban hành quy trình kiểm định)

1. Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

2. Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2021 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan

3. Thông tư 12/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thuộc thẩm quyền quản lý của BLĐTBXH

4. Thông tư 17/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2021 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của BLĐTBXH