Đánh giá rủi ro và Quản lý hệ thống theo ISO 45001

Ngày đăng: 17-07-2019 | ISO Solutions

Rủi ro xuất hiện ở mọi nơi trong cuộc sống, trong tổ chức của chúng ta. Nó luôn đe dọa đến sức khỏe đến cuộc sống của người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Do vậy chúng ta những người quản lý luôn quan tâm và tìm cách đối phó với rủi ro nhằm ngăn ngừa giảm thiểu rủi ro những tác động không mong muốn xảy ra với người lao động và tổ chức của chúng ta. Quản trị rủi ro có thể hiểu một cách đơn giản là “quản trị các sự kiện không dự đoán được, các sự kiện đã gây các hậu quả bất lợi”, hay nói cách khác đó là việc xử lý đối với những nguy cơ rủi ro có thể xảy ra.

Với cách tiếp cận quản trị rủi ro hiện đại, vấn đề này đang được cao hơn, là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học, toàn diện, liên tục và có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro, đồng thời tìm cách biến rủi ro thành những cơ hội thành công. Vì vậy, quản trị rủi ro là điều không thể thiếu với sự hình thành và phát triển của một Doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nước ngoài điều này là yêu cầu căn bản khi 1 nhân viên thông thường cần phải có tư duy rủi ro

Về mặt logic, trước khi bạn làm công tác quản trị rủi ro, bạn cần hiểu rõ bối cảnh của tổ chức/ Doanh nghiệp mình, nghĩa là cần phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng tới tổ chức và xác định được chiến lươc/ mục tiêu của tổ chức

Trong quản trị rủi ro, bạn cần nắm 4 bước:

1. Xác định rủi ro- Risk identification;

2. Phân tích rủi ro- Risk Analysis;

3. Đánh giá rủi ro- Risk Evaluation;

4. Xử lý rủi ro- Risk Treatment

Và đương nhiên ngoài 4 bước trên, bạn luôn cần phải đo lường và giám sát quá trình quản trị rủi ro trên liên tục để đảm bảo rằng khi có bất kỳ thay đổi gì, rủi ro đều được quản trị đầy đủ.

Còn hệ thống quản lý ISO 45001:2018 là thứ mà nghề của chúng ta, chúng ta cần thấu hiểu.

Tháng 7 và tháng 8 này e đang có 2 lớp: Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro vào 29/7 và Hệ thống quản lý ISO 45001:2018 thiết thực và thực chiến 17-18/8. Mọi người quan tâm thì liên hệ. Thank you!

Whiteswan (Thoa Tran)

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.