ĐÁNH GIÁ VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ TRÊN TRANG WEBSITE CỦA BỘ LĐTBXH

Ngày đăng: 30-11--0001 | ISO Solutions

Ngày 19/8/2022, ISO Solutions tự hào có tới 3 Đánh giá viên An toàn lao động mã số 001-003 được công nhận và công bố tên trong tổng số 39 ĐGV được Bộ LĐTBXH phê duyệt (Hải Phòng có 4 ĐGV), trải qua một thời gian dài học tập trung thi sát hạch lý thuyết và thực hành bên cạnh việc xét duyệt kinh nghiệm, bằng cấp và là giảng viên cơ hữu của các Trung tâm huấn luyện kéo dài tới 3 tháng.


Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN). Theo đó, người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH cho người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 và khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, với mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; 
Tuy nhiện mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương được áp dụng đối với doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định 58/2020/NĐ-CP cho các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu bảo đảm các điều kiện sau đây:
- Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và BHXH thông qua hình thức đánh giá An toàn lao động bởi một đơn vị là Trung tâm Huấn luyện ATVSLĐ hạng C;
- Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất;
- Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.
Các Doanh nghiệp có nhu cầu đánh giá An toàn lao động để được xem xét mức đóng BHXH thấp hơn 0,2% xin liên hệ với ISO Solutions.