KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO 13-14/7/2019

Ngày đăng: 15-07-2019 | Admin

Với 6 học viên, chúng tôi đã ở bên nhau và cháy hết mình!!!!

2 ngày cuối tuần ý nghĩa và đầy năng lượng. Hãy xem học viên nói gì, thank you all!!!

Đào tạo kỹ năng lãnh đạo tại Hải Phòng

Người bình thường làm việc ở mức năm mươi phần trăm hoặc ít hơn so với tiềm năng của họ. Việc của người lãnh đạo là giải phóng năm mươi phần trăm còn lại.

The average person works at fifty percent or less of their potential. Your job is to unleash that extra fifty percent.

2 ngày cuối tuần ý nghĩa và đầy năng lượng. Hãy xem học viên nói gì, thank you all!!!

Đào tạo kỹ năng lãnh đạo tại Hải Phòng

Đào tạo kỹ năng lãnh đạo tại Hải Phòng

Đào tạo kỹ năng lãnh đạo tại Hải Phòng

Đào tạo kỹ năng lãnh đạo tại Hải Phòng

Đào tạo kỹ năng lãnh đạo tại Hải Phòng