Đào tạo vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ cho LG Display

Ngày đăng: 26-07-2019 | Admin

We have won the bidding!

Chúng tôi đã thắng thầu!

ISO Solutions vinh dự được lựa chọn làm đối tác đào tạo vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ cho LG Display với hợp đồng dài hạn!!!